เขียนโปรแกรมเบื้องต้น

เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมเพื่อ รับเขียนโปรแกรม ในอนาคต
การเขียนโปรแกรม หมายถึง
คำสั่งของคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่สร้างขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาC C++ หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ เป็นต้น คำว่า “โปรแกรม” นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application)

โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ได้แก่

1. โปรแกรมที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตัวเองหรือขององค์กร

2. โปรแกรมที่มีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) และ ออกแบบเว็บไซต์

3. โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย

4. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน

สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอนวิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s