Monthly Archives: February 2013

การขอ Visa เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและมีหน้าว่าง ที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย) ใบคำร้องขอวีซ่า (แบบฟอร์มของสถานทูตฯหรือพิมพ์จากโฮมเพจสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย) 1 ใบ แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 1ใบ ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ   กรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน ที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment