Tag Archives: รับเขียนโปรแกรม

เขียนโปรแกรมเบื้องต้น

เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมเพื่อ รับเขียนโปรแกรม ในอนาคตการเขียนโปรแกรม หมายถึงคำสั่งของคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่สร้างขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาC C++ หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ เป็นต้น คำว่า “โปรแกรม” นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ได้แก่ 1. โปรแกรมที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตัวเองหรือขององค์กร 2. โปรแกรมที่มีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) และ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment